Το «Learning Communities for Peace» αποτελεί ένα τριετές πρόγραμμα (2017-2019) που πραγματοποιείται από την σύμπραξη φορέων και σχολείων μεταξύ 6 χωρών (Σουηδία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία και Ελλάδα).

Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες μέσα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αναπτυχθούν («από τα κάτω») από τα ίδια τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων, νέες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση οι οποίες συντελούν στο να «ζούμε μαζί» καλύτερα. Ειδικότερα μέσα από τη σύμπραξη αυτού του έργου  στοχεύουμε να προσδιορίσουμε, (να δοκιμάσουμε) να αξιολογήσουμε και να διαδώσουμε νέες μεθοδολογίες, στρατηγικές και εργαλεία τα οποία θα καθιστούν/μεταμορφώνουν τα σχολεία σε κόμβους αρμονικής συνύπαρξης, συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και κοινωνικών αλλαγών (και εν γένει διαφύλαξης των συνθηκών ειρήνης της ευρύτερης κοινότητας).

 Στη σύμπραξη συμμετέχουν τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πανεπιστήμια του Γκέτενμποργκ, του Κέμπριτζ και της Βαρκελόνης), πέντε μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ιδρύματα (Place Identity Clusters – Ελλάδα, Centre for PeaceNonViolence and Human Rights – Κροατία, Evens Foundation – Βέλγιο, ARC Resolution Ltd – Ηνωμένο Βασίλειο) που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση σε ζητήματα διαμεσολάβησης, μη-βίαιης διαχείρισης εντάσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετοχής πολιτών. Παράλληλα συμμετέχουν πέντε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σουηδία, δύο σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία) ενώ στην Ελλάδα συμμετέχει το 7ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με τη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.14/ΓΛ/10314/26781/Δ1) και συνχρημαδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ βασική δράση ΚΑ2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών – Στρατηγικές Συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση.

Η μεθοδολογία του έργου «Learning Communities for Peace»

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στην προσέγγιση «Learning Communities» η οποία αποτελεί μία προσαρμογή της προσέγγισης «Communities of Practice» (Wenger, McDermott and Snyder, 2002) και περιλαμβάνει μία κοινότητα μάθησης αποτελούμενη από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (στην περίπτωση του σχολείου: μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, τοπική κοινότητα), η οποία εμπλέκεται με ένα διαλογικό και συμμετοχικό τρόπο προκειμένου να εξασφαλιστεί μία θετική αλλαγή που έχει αξία για τους εμπλεκόμενους. Υιοθετώντας μία προσέγγιση «από-τα-κάτω» η μέθοδος του έργου «Σχολικές Κοινότητες για την Ειρήνη» διευκολύνει τα εμπλεκόμενα μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους μοναδικές στρατηγικές για την οικοδόμηση της ειρήνης σε κάθε σχολείο και την ενεργή συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας.

Μέσα από τη συμμετοχή του οργανισμού Place Identity Clusters, η διεθνή σύμπραξη του έργου LCP εμπλουτίζεται σε στρατηγικό και πρακτικό επίπεδο από την εξειδίκευση και την εμπειρία επιστημονικών συνεργατών και των μελών του οργανισμού πάνω στα ζητήματα και στις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού, ενεργούς συμμετοχής και δράσεων κοινότητας. Σε πρακτικό επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος οι συνεργαζόμενοι φορείς ενεργοποιώντας μία «Κοινότητα Μάθησης» και δράσεις «από τα κάτω» θα αναπτυχθούν μία εκτενή αναφορά των αποτελεσμάτων της Έρευνας/Δράσης, μία ανοιχτή εργαλειοθήκη με μεθόδους και στρατηγικές για τις σχολικές κοινότητες  ενώ παράλληλα σχεδιάζεται το πρόγραμμα ενός πρότυπου εκπαιδευτικού εργαστηρίου μέσα από το οποίο μέλη των σχολικών κοινοτήτων θα μπορούν να προσεγγίσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα συντελούν στην αρμονική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή σε ποικίλα σχολικά περιβάλλοντα.

Σχετικά άρθρα