Εργαστήρια Πολιτών στο Δήμο Καβάλας / Απολογισμός Έργου

Εργαστήρια Πολιτών στο Δήμο Καβάλας / Απολογισμός Έργου

Το έργο έχει τίτλο “Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων πολιτών για την υλοποίηση της πράξης “Ενέργειες Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας” – Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020”, και υλοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2022. 

Το έργο ανέπτυξε εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού και δράσεις εμπλοκής των πολιτών σε τέσσερις θεματικές, χρησιμοποιώντας μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού και συνεργασίας, και design thinking. Οι στόχοι του έργου είναι: α) η προσέλκυση και εμπλοκή των πολιτών σε θέματα και ενέργειες που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία ποιοτικού δημόσιου χώρου, β) η ενημέρωση και βιωματική γνωριμία των συμμετεχόντων με επιλεγμένα έργα της ΣΒΑΑ Καβάλας, γ) η εξοικείωση με συμμετοχικές πρακτικές και μεθοδολογίες, καθώς και δ) η εισροή πληροφοριών και γνώσεων προς αξιοποίηση από τον δήμο Καβάλας.

Οι στόχοι του έργου είναι: α) η προσέλκυση και εμπλοκή των πολιτών σε θέματα και ενέργειες που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία ποιοτικού δημόσιου χώρου, β) η ενημέρωση και βιωματική γνωριμία των συμμετεχόντων με επιλεγμένα έργα της ΣΒΑΑ Καβάλας, γ) η εξοικείωση με συμμετοχικές πρακτικές και μεθοδολογίες, καθώς και δ) η εισροή πληροφοριών και γνώσεων προς αξιοποίηση από τον δήμο Καβάλας.

Η 1η φάση του έργου (Οκτώβριος 2020 – Οκτώβριος 2021) αφορούσε σε συμμετοχικά εργαστήρια για το σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών του Δήμου Καβάλας στις εξής θεματικές: 

 • Αξιολόγηση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα,
 • Αξιολόγηση και τυποποίηση των διαδικασιών του συμμετοχικού σχεδιασμού στην Καβάλα,
 • Σχεδιασμός της νέας ταυτότητας της πόλης. 

Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν: 

 • Ένα (1) εργαστήριο αξιολόγησης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα (Έκθεση Αποτελεσμάτων)
 • Ένα (1) εργαστήριο αξιολόγησης και τυποποίησης των διαδικασιών του συμμετοχικού σχεδιασμού στην Καβάλα (Έκθεση Αποτελεσμάτων)
 • Δύο (2) εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού της νέας ταυτότητας της πόλης (π.χ. α. καταγραφή-αξιολόγηση και β. οραματισμός-προτάσεις) (Έκθεση Αποτελεσμάτων)

Ως προς τον τελευταίο στόχο, και με βάση τις επιμέρους θεματικές, επιδιώκεται: 

 • η ανάδειξη προτεραιοτήτων αναφορικά με την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως βασικού πυλώνα της ΣΒΑΑ Καβάλας. 
 • η ανάδειξη των προκλήσεων συμμετοχικού σχεδιασμού στην πόλη της Καβάλας και των δυνατοτήτων ενεργοποίησης των πολιτών σε θέματα σχετικά με την πόλη.
 • η ανάδειξη ιδεών και προτάσεων πολιτών, ως εισροή για την πράξη «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας».

Η 2η φάση του έργου (Νοέμβριος 2021 – Μάιος 2022) αφορούσε σε (3) συμμετοχικά εργαστήρια για το σχεδιασμό παρεμβάσεων μικρής κλίμακας στο δημόσιο χώρο των συνοικιών της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν στην εξειδίκευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και στην ανάδειξη έργων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας.  (Έκθεση Αποτελεσμάτων)

 • η εξοικείωση με τις έννοιες Placemaking και Βιώσιμη Μετακίνηση
 • η καταγραφή ιδεών και προτάσεων πολιτών για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στο δημόσιο χώρο σε 2 περιοχές μελέτης (περιοχή γύρω από το 10ο Δημοτικό Σχολείο και Παλιά Πόλη)
 • η ανάπτυξη ιδεών για στρατηγικές και πολιτικές από τον Δήμο για τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων 
 • η ενίσχυση του αισθήματος της κοινότητας και ενεργοποίηση πολιτών για ανάληψη δράσης
 • η γνωριμία και εξοικείωση με τα έργα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Τα παραδοτέα του έργου περιλάμβαναν εκθέσεις αποτελεσμάτων και αναφορές εργασιών των εργαστηρίων. 

Οι πολίτες της Καβάλας έδειξαν να ανταποκρίνονται πολύ θετικά και με έντονο ενδιαφέρον στη συμμετοχή σε συμμετοχικά εργαστήρια για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης τους.

Εκτός από το πλήθος των συμμετεχόντων, έδειξαν ενεργοί, απαντώντας στα ερωτήματα και πρόθυμοι να συνεισφέρουν με ιδέες για τη διαμόρφωση στρατηγικών στο Δήμο Καβάλας.

Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των εργαστηρίων, προέκυψε ότι τα εργαστήρια βοήθησαν σημαντικά στην κατανόηση νέων εννοιών στο δημόσιο διάλογο, όπως πολιτιστική στρατηγική, συμμετοχικός σχεδιασμός, ταυτότητα τόπου κτλ. 

111 συμμετοχές σε 4 εργαστήρια πολιτών 

265 συμμετοχές σε 1 έρευνα πολιτών

12,5 ώρες εργαστηρίων 

Παράλληλα, οι δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Καβάλας, για το σύνολο των εργαστηρίων της 1ης φάσης, είχαν απήχηση σε περισσότερους από 17.700 πολίτες. 

Τα εργαστήρια πολιτών αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Δήμου Καβάλας, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις επιθυμίες των πολιτών. Επιπλέον, τα εργαστήρια πολιτών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την επικοινωνία και την πληροφόρηση από την πλευρά του Δήμου των νέων κατευθύνσεων σχεδιασμού. 

Ο Δήμος Καβάλας θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα εργαστήρια πολιτών σε μία πληθώρα θεματικών, συμπεριλαμβανομένου τη διαχείριση απορριμμάτων, τη διαμόρφωση δημόσιου χώρου, όπως πάρκα και παιδικές χαρές, προγράμματα κατάρτισης πολιτών και εκπαίδευσης νέων, αξιοποίηση κτιριακού πολιτιστικού αποθέματος, κ.ά. 

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο https://www.urbankavala.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας https://www.facebook.com/urbankavala.gr/ και https://www.instagram.com/urbankavala.gr/.

Τα εργαστήρια αποτελούν παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας», υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Comments are closed.