Συμμετοχικό  εργαστήριο πολιτών για τον πολιτισμό στο Δήμο Καβάλας

Συμμετοχικό εργαστήριο πολιτών για τον πολιτισμό στο Δήμο Καβάλας

Τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020, ώρα 4-8μμ, πραγματοποιήθηκε “Συμμετοχικό  εργαστήριο για τον πολιτισμό στο Δήμο Καβάλας”. Το εργαστήρια διοργάνωσαν ο Δήμος Καβάλας και η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας “Δημωφέλεια”, και υλοποιήθηκαν από την Place Identity, σε συνεργασία με την Youthnest AMKE.

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι: 

  • Η συνάντηση μεταξύ επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, των ανεξάρτητων φορέων και ομάδων πολιτών που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό από τη μία, και θεσμικών φορέων και στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης από την άλλη. 
  • Η αξιολόγηση της διακυβέρνησης του πολιτισμού στην Καβάλα με βάση το κείμενο Πολιτισμός 21: Δράσεις
  • Η ανάδειξη προτεραιοτήτων αναφορικά με την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως βασικού πυλώνα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καβάλας (ΣΒΑΑ).
  • Η συνδιαμόρφωση προτάσεων για την πολιτιστική πολιτική στον Δήμο Καβάλας με σκοπό την καλύτερη δυνατή και βιώσιμη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών δράσεων πολιτισμού των επαγγελματιών και φορέων της πόλης.

Επαγγελματίες και φορείς του πολιτισμού του Δήμου Καβάλας συναντήθηκαν, συζήτησαν και συνδιαμόρφωσαν κατευθύνσεις για τον πολιτισμό στην πόλη με σκοπό τη δημιουργία μιας ενεργής πολιτιστικής κοινότητας.

Το εργαστήριο οργανώθηκε σε τρεις (3) ενότητες με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και ψηφιακών  εργαλείων  διευκόλυνσης  (zoom,  miro),  τόσο  της  διαδικασίας  όσο  και  των συζητήσεων. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιήθηκε μια σύντομη εισαγωγή στο πλαίσιο του  εργαστηρίου,  στις  έννοιες  που  επρόκειτο  να  συζητηθούν  και  η  παρουσίαση  του προγράμματος.  Η  δεύτερη  ενότητα  περιείχε  τη  χαρτογράφηση  πολιτιστικών  στοιχείων στην Καβάλα και την αξιολόγηση της Διακυβέρνησης του Πολιτισμού στην πόλη. Τέλος, στην τρίτη ενότητα συζητήθηκαν ερωτήσεις, σχετικά με τον οραματισμό της πολιτιστικής στρατηγικής στο Δήμο Καβάλας και τη συνδιαμόρφωση προτάσεων για τον πολιτισμό στην πόλη.  Οι  συμμετέχοντες  χωρίστηκαν  τυχαία  σε  επτά  (7)  ολιγομελείς  ομάδες  και ενεπλάκησαν  στις  διάφορες  διαδικασίες  είτε  ως  σύνολο  (ολομέλεια)  είτε  ως  ομάδες (συζήτηση σε ομάδες).

Το ‘’Συμμετοχικό εργαστήριο για τον πολιτισμό στον Δήμο Καβάλας’’ αποτέλεσε το πρώτο εγχείρημα  του  Δήμου  Καβάλας  και  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Καβάλας“Δημωφέλεια” να φέρει σε επαφή συλλογικότητες, φορείς, οργανισμούς, πολίτες που δρουν ή/και  εργάζονται  στον  τομέα  του  πολιτισμού  της  πόλης,  σε  τόσο  ευρεία  κλίμακα. Προσέφερε επομένως, το υπόβαθρο για να ανοίξει μια συλλογική συζήτηση, να αναδειχθεί μια σειρά ζητημάτων αλλά και ταυτόχρονα να γίνουν προτάσεις που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη πολιτιστική στρατηγική της πόλης. Ένα πεδίο ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας αλλά και συνεργασίας.

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου μπορείτε να τα βρείτε ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επίσης, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα https://www.urbankavala.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας https://www.facebook.com/urbankavala.gr/ και https://www.instagram.com/urbankavala.gr/.

Το εργαστήριο αποτελεί παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Comments are closed.